Sertifikaciono Telo

Prijava za sertifikaciju

Administrativne informacije za korisnika postupka sertifikacije

Deklaracija o nepristrasnosti i.1

Opsta pravila sertifikacije i.2

Politika kvaliteta Sertifikacionog tela i.1

Pravila čuvanja poslovne tajne u ST i.1

Pravila obezbedjivanja nepristrasnosti nezavisnosti i objektivnosti u radu ST i.1

Preduslovi za realizaciju ispita

Registar sertifikovanih osoba

Sporazum o koriscenju sertifikata i.1

Pravila rešavanja žalbi i prigovora i.1

Kontaktirajte nas i odgovorićemo na vaš zahtev.